Дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

В какво се състои обучението за контрол на качество в строителството

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

     Обучението по контрол на качеството в строителството се състои от много компоненти. То има както чисто практическа част, която да приложите при своята работа, така и много теоретични познания, които помагат за документалната част на контрола. В най-общ смисъл контрола на качеството в строителството и съответствие на влаганите материали започва с първия ден на строителната или ремонтна работа. Естествено то продължава с наблюдението на обекта и по време на неговата експлоатация през годините.

    Основна тема на обучението по контрол на качеството в строителството засяга проектирането и качественото изграждане на системите, които подържат функционирането на основната част от сградата. Това ще рече водопровод, канализация и техните съпровождащи инсталации. Всеки монтаж и вложен материал трябва да се провери от лицето или лицата по контрол на качеството.

    Проследява се цялостното законодателство както национално, така и на ниво Европейски съюз, което се отнася към оценката и влагането на нов материал в експлоатация. Обучението предвижда и проучване на цялата процедура, която се следва за внедряване на нов продукт на пазара, така че при известни съмнения към тази част на процеса да може да реагира адекватно. В тази връзка процедурата за внедряване на нов продукт трябва да се познава добре, защото е възможно да се предлагат нови продукти за използване в строителството.

    Функцията на представител на фирмата и управителя пред всички проверяващи и контролиращи органи също е особено важна за лицето, което ще премине обучение за контрол на качеството в строителството. При съответна проверка само това лице е упълномощено да общува с инспектори. От там произтича и още една функция за служителя, който ще може да изпълнява тази дейност. Според законите това лице може да бъде и управителя на фирмата, но той рядко изпълнява тази си функция. Обикновено мениджърите са заети или се занимават с други неща. Поради тази причина не успяват да са особено компетентни в такива специфични области. Съответно всяко представяне пред такава институция е съпроводено от прилежното и периодично водене на съответната документация. Лицето по контрол на качеството в строителството води многобройна и разнообразна документация за своята дейност и тази на свързаните с него длъжности. Основното е да може да докаже всяко свое действие пред проверяващите органи така, че то да е правилно зачетено и да не се случи неприятната ситуация, в която проверката да приключи с глоби или предписания. Най-важно е всеки вложен материал да има документация за произход и оценка.